Table of Contents

צרו קשר

מזכירת החוג: גב' ענת חיים ג'אני
טל': 02-5883605
anatj@savion.huji.ac.il
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00

ראשת החוג: פרופ' מארן ניהוף
maren.niehoff@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר: ד"ר ריימונד ליכט
leichtreimund@googlemail.com

יועץ לתואר מוסמך: פרופ' בנימין פולק
benjamin.pollock@mail.huji.ac.il

כתובתנו:
החוג למחשבת ישראל
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

על אודות

החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית הוא המרכז הגדול ביותר בעולם לחקר המחשבה היהודית. רבים מהחוקרים הבכירים בתחום הפועלים באוניברסיטאות השונות בארץ הם בוגרי החוג. כמו כן, הרוב המכריע מהמרכזים ללימודי יהדות, מכוני המחקר והמסגרות ללימוד הוקמו על-ידי בוגרי החוג או מוריו.

התחום של מחשבת ישראל עוסק ביצירות המופת של ההגות היהודית לדורותיה וזיקתה לדפוסי החשיבה של ההגות הכללית. מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידי החוג בסיס רחב בתולדות מחשבת ישראל. תכנית הלימודים מציעה העמקה במגוון נושאים כגון הגות תקופת בית שני, הגות יהודית-הלניסטית, מחשבת חז"ל, פילוסופיה יהודית בימי-הביניים ובתקופת הרנסנס, קבלה ומיסטיקה לדורותיה, הגות יהודית בעת החדשה, פילוסופיה של ההלכה, מחשבה ציונית, מחשבה מדעית, מיתוס ועוד.

שיטת הלימוד משלבת חקירה פילולוגית-טקסטואלית, עיון פילוסופי, עיון השוואתי ותיאור היסטורי. תוכנית הלימודים מאפשרת לתלמידים שבכוונתם להמשיך במחקר, לרכוש את הידיעות והמיומנויות הדרושות לשם כך. לתלמידים המתכוונים לעסוק בהוראה על-יסודית, מקנה התכנית מטען ידיעות ודרכי מחשבה הנחוצים להוראת מחשבת ישראל בבתי-הספר העל-יסודיים. במסגרת החוג מתקיימים גם לימודים לתארים מתקדמים: תואר מוסמך ותואר דוקטור.