גב' שולמית להמן

שולמית להמן
נושא העבודה: "יסודות החסידות מנקודת מבטו של ר' משה חיים אפרים מסדילקאב - נכד הבעש"ט - והשתקפותם בספרו דגל מחנה אפרים"
מדריך: פרופ' משה אידל